Dział Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50,
00-644 Warszawa
pok. 311

tel. wew.: (22) 234 60 04
e-mail: dbipwSPAMFILTER@pw.edu.pl

Symbol: DBIPW

Kod: 18890000

Dział Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej - DBIPW - jest jednostką organizacyjną właściwą do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji (z wyłączeniem informacji niejawnych) przetwarzanych w PW.

Zakres zadań Działu Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej obejmuje:

 1. w zakresie bezpieczeństwa informacji:
  1. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem dokumentów związanych z bezpieczeństwem informacji,
  2. doradztwo w zakresie identyfikacji i analizy zagrożeń oraz ryzyka w systemach informacyjnych, w tym informatycznych Uczelni,
  3. opiniowanie projektów przedsięwzięć, w tym programów, planów i przepisów wewnętrznych, mających na celu poprawę stanu ochrony informacji i systemów informacyjnych, w tym informatycznych w Uczelni,
  4. opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem informacji,
  5. doradztwo w prowadzeniu ewidencji systemów informatycznych jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej;
 2. w zakresie ochrony danych osobowych:
  1. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych, w szczególności polityki, instrukcji i procedur,
  2. doradztwo w identyfikacji i analizie zagrożeń oraz ryzyka, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Uczelni,
  3. informowanie kierownictwa Uczelni o potrzebach w zakresie zabezpieczeń i stanie bezpieczeństwa danych osobowych w Uczelni, na podstawie wyników przeprowadzonych audytów systemu bezpieczeństwa oraz informacji przekazanych przez pracowników PW,
  4. monitorowanie stanu prawnego i proponowanie regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w PW,
  5. sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Politechnice Warszawskiej,
  6. udzielanie wsparcia pracownikom PW w realizacji ich zadań poprzez konsultacje,
  7. podnoszenie świadomości pracowników poprzez udzielanie informacji oraz prowadzenie okresowych spotkań konsultacyjnych dopasowanych swą tematyką do potrzeb poszczególnych jednostek PW,
  8. opiniowanie projektów przedsięwzięć, w tym programów, planów i przepisów wewnętrznych, mających na celu poprawę stanu ochrony danych osobowych w Uczelni oraz dokonywanie oceny tego stanu i przedkładanie Rektorowi propozycji i wniosków w sprawach organizacyjnych, technicznych, formalno-prawnych.

Działem Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej kieruje Inspektor Ochrony Danych.

Dział Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej podlega bezpośrednio Rektorowi, merytoryczny nadzór sprawuje prorektor ds. ogólnych.