Informacje

                                                                                                            

                                                                                                                         UWAGA

                                                                   

               Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. Politechnika Warszawska nie pracuje                                

                               

 Informacje                  

Dział Ewidencji Studentów Sekretariat Szkoły (DES)

tel./fax: 22 621 41 05,

tel. 22 234 73 81, 22 234 76 04

e-mail: DES@pw.edu.pl         

adres do korespondencji:

Politechnika Warszawska

Dział Ewidencji Studentów Sekretariat Szkoły

Pl. Politechniki 1, pok. 114

00-661 Warszawa

  

  

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

 • poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.30
 • wtorki i w piątki w godzinach 9.00 - 13.00

UWAGA - w środy jest dzień bez interesantów

UWAGA - osoby, które rozpoczęły studia w PW w roku 2014 posiadają adres w domenie @pw.edu.pl

prosimy, aby w kontaktach mailowych z DES korzystały wyłącznie z tego adresu.

 

Odbiór DYPLOMÓW oraz innych dokumentów

Odbiór DYPLOMU i suplementu możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia o możliwości ich odbioru.

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. powiadomienia o możliwości odbioru dyplomu i suplementu są wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres w domenie @pw.edu.pl

 

DYPLOM oraz inne dokumenty należy odebrać osobiście w godzinach przyjęć interesantów w Dziale Ewidencji Studentów – Gmach Główny pok. 114.

W sytuacjach szczególnych możliwy jest odbiór dokumentów za pośrednictwem pełnomocnika po udzieleniu PEŁNOMOCNICTWA.

 1. Pełnomocnictwo (wzór PEŁNOMOCNICTWA dostępny na stronie www DES w zakładce   Dokumenty do pobrania ) okazane przy odbiorze dokumentów lub wysłane listownie (na adres DES) winno być uprzednio sporządzone:
  1.  w obecności pracownika PW,
  2. alternatywnie autentyczność podpisu mocodawcy pod pełnomocnictwem musi potwierdzić notariusz (w przypadku pełnomocnictw udzielonych zagranicą konieczne jest uzyskanie apostille (zgodnie z konwencją haską - Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu, w tym przypadku od notariusza) albo potwierdzenie przez konsula RP w państwie sporządzenia dokumentu].
 2. Pełnomocnictwo przekazane drogą elektroniczną potwierdzone profilem zaufanym mocodawcy (przesłane z ePUAP przez osobę udzielającą pełnomocnictwa).

Warunkiem odbioru dokumentów jest w pełni potwierdzona Karta Obiegowa (w systemie USOS web lub jej wersja papierowa) oraz okazanie dokumentu ze zdjęciem, który potwierdza tożsamość.

 

Odbiór dyplomów absolwentów, którzy obronili się przed 1 stycznia 2021 r. oraz oryginałów świadectw dojrzałości:

Możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do DES telefonicznie lub mailowo celem ustalenia terminu odbioru dokumentów. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru albumu lub dyplomu, co znacznie przyspieszy wyszukanie niezbędnych danych.

 

UWAGA – od 01.10.2013 r. Uczelnia nie przyjmowała oryginalnych dokumentów, a jedynie ich kserokopie – NIE posiadamy oryginałów świadectw dojrzałości w aktach studentów zrekrutowanych od 01.10.2013 r.

 

 

ZAŚWIADCZENIA (w tym np. do ZUS)

Zaświadczenia o ukończeniu studiów / okresie studiów wydawane są na wniosek absolwenta / byłego studenta (formularz wniosku dostępny jest na stronie www DES w zakładce Dokumenty do pobrania):

 • zgłoszony w Dziekanacie (procedury określają właściwe Dziekanaty),
 • zgłoszony osobiście w DES pok.114,
 • złożony za pomocą ePUAP,
 • złożony przez pełnomocnika (procedura analogiczna jak przy odbiorze dyplomu pkt 1 oraz pkt 2),
 • wysłany listownie oryginał wniosku,
 • zgłoszony telefonicznie lub mailowo (takie zgłoszenie jest związane z dokonaniem weryfikacji tożsamości wnioskodawcy).

Termin odbioru zaświadczenia należy uzgodnić z pracownikiem DES.

  

OPŁATY 

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 r.:

20 zł - za wydanie duplikatu dokumentu znajdującego się w teczce akt osobowych studenta:

 •  dyplomu ukończenia studiów,
 • suplementu do dyplomu;

26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

 

Opłaty należy wnosić na rachunek:

Politechnika Warszawska, Dział Ewidencji Studentów
Bank PEKAO SA IV o/Warszawa
nr 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

W tytule przelewu należy podać, czego dotyczy wpłata i kto ją wnosi.