Uczelnia dostępna / Project Accessible university

Politechnika Warszawska realizuje projekt pt. „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt obejmuje swoim zakresem 7 zadań:

Zadanie 1 Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Architektury PW

Zadanie 2 Likwidacja barier architektonicznych

Zadanie 3 Stworzenie Systemu Przestrzennej Identyfikacji Wizualnej i informacji o dostępności budynków i terenów PW

Zadanie 4 Stworzenie systemu nawigacji indoor w wybranych budynkach PW

Zadanie 5 Podniesienie kompetencji pracowników PW w zakresie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi (szkolenia)

Zadanie 6 Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW

Zadanie 7 Stworzenie Map Dostępności Budynków PW

                                                                                                                                                                        

The Warsaw University of Technology is implementing the project entitled "Warsaw University of Technology as an Ambassador of Innovation for Accessibility" co-financed by the European Union under the European Social Fund, Knowledge Education Development Operational Programme, Priority axis III - Higher education for the economy and development, Measure 3.5 Comprehensive university programmes. The project includes 7 tasks:

Task 1 Creation of the Centre for Universal Design at the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology

Task 2 Elimination of architectural barriers

Task 3 Creation of a Spatial Visual Identification System and information on the accessibility of the Faculty's buildings and grounds

Task 4 Creation of an indoor navigation system in selected buildings of the University of Technology

Task 5 Increasing the competences of the employees of the University of Technology in the area of contact with disabled persons (training)

Task 6 Improving the accessibility of IT tools used in the WUT

Task 7 Creation of Accessibility Maps of the WUT buildings

Ruszają szkolenia w ramach zadania 5

Z wielką radością informujemy, iż w Politechnice Warszawskiej rozpoczynamy cykl szkoleń przeznaczonych dla pracowników Uczelni, o tematyce skupionej wokół zwiększania dostępności dla osób z różnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.