Zespół Kontroli Wewnętrznej

Gmach Biurowy 
ul. Noakowskiego 18/20
kl. B, p.VI, pok. 600

tel. miejski: 22 628 59 35
tel. wew.: 6359

Symbol: ZKW

Kod: 18110000

 1. Zespół Kontroli Wewnętrznej - ZKW - jest jednostką organizacyjną właściwą do przeprowadzania kontroli działalności jednostek organizacyjnych Uczelni pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działań.
    
 2. Zakres działania Zespołu Kontroli Wewnętrznej obejmuje:
  1. przeprowadzanie kontroli jednostek na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Rektora lub na jego polecenie;
  2. opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych oraz sprawdzanie realizacji zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Rektora i organy kontroli zewnętrznej;
  3. opracowywanie dla Rektora informacji, sprawozdań i analiz z wnioskami zmierzającymi do usprawnienia działalności jednostek organizacyjnych;
  4. prowadzenie ewidencji dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywania kontroli.
     
 3. Zespół Kontroli Wewnętrznej podlega Rektorowi.