Dział Nadzoru Inwestorskiego

Gmach Biurowy,
kl. C, pok. 243

tel. wew.: 5058
fax: 22 234 65 00

Symbol: DNI

Kod: 83440000

 1. Dział Nadzoru Inwestorskiego – DNI – jest jednostką organizacyjną właściwą do nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez:
  1. administrację centralną;
  2. podstawowe i inne jednostki organizacyjnych Uczelni - na wniosek tych jednostek.
 2. Zakres działania Działu Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
  1. opiniowanie dokumentacji przygotowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. przyjmowanie z Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz z Działu Zamówień Publicznych dokumentów niezbędnych do uruchamiania procesów inwestycyjnych i remontowych;
  3. nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych i remontowych poprzez:
   1. wprowadzenie wykonawców na budowy,
   2. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
   3. kontrolę nad terminowym przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
   4. ocenę zgodności wykonywanych robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi,
   5. sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów finansowych z rzeczywistym stanem wykonania robót,
   6. zgłaszanie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych możliwości wystąpienia zagrożeń w terminowej realizacji zadań,
   7. sporządzanie protokołów konieczności wykonywania robót dodatkowych,
   8. przygotowywanie dokumentów i udział w odbiorach cząstkowych i końcowych nadzorowanych prac,
   9. kontrolę kompletności dokumentacji powykonawczej,
   10. wnioskowanie o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,
   11. zawiadamianie organów państwowych o zakończeniu zadania;
  4. współpracę z projektantami w ramach realizowanego nadzoru inwestorskiego;
  5. przekazywanie do Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów powykonawczej dokumentacji technicznej w celu archiwizacji i przekazania użytkownikowi;
  6. merytoryczne i finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
  7. sporządzanie raportów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez administrację centralną;
  8. udział w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez użytkownika;
  9. przygotowanie dyspozycji dotyczących zwrotu kaucji gwarancyjnych;
  10. udział w okresowych przeglądach technicznych obiektów;
  11. współpracę z właściwymi jednostkami administracji centralnej oraz specjalistami w zakresie zabezpieczenia potrzeb wynikających z przeglądów technicznych obiektów, dotyczących inwestycji i remontów zgłaszanych przez jednostki administracji centralnej i inne jednostki organizacyjne Uczelni.
 3. Dział Nadzoru Inwestorskiego podlega zastępcy kanclerza ds. technicznych.