Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

ul. Waryńskiego 12 pok. A 222

tel. miejski: 725 991 544
tel. wew.: 9885
e-mail: sekretariatSPAMFILTER@zpit.pw.edu.pl

Symbol: ZPiT

Kod: 82140000

 1. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - ZPiT - funkcjonujący jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest Zespołem o statusie amatorskim, prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca.
   
 2. Zakres działania Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej obejmuje:
  1. poznawanie i prezentowanie tradycji narodowych i folklorystycznych;
  2. reprezentowanie studenckiego ruchu kulturalnego Uczelni w kulturalnych wydarzeniach w kraju i za granicą;
  3. udział w ogólnouczelnianych uroczystościach PW;
  4. udział w uroczystościach uświetniających sesje, konferencje, sympozja organizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, koła itp. działająw Uczelni;
  5. udział, za zgodą prorektor właściwego ds. studenckich, w uroczystościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne oraz w festiwalachi zagranicznych;
  6. rozwijanie wśród członków Zespołu umiejętności artystycznych oraz zachęcanie ich do uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich;
  7. rozwijanie umiejętności członków Zespołu z zakresu śpiewu i tańca w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;
  8. prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.
    
 3. W Zespole działa Rada Artystyczna, w której skład wchodzą muzycy, chói choreografowie pracujący w Zespole. Zadaniem Rady jest wytyczanie planów artystycznych i ich realizacja oraz dbanie o wysoki poziom artystyczny Zespołu;
   
 4. Program artystyczny i szkoleniowy Zespołu oraz plan jego występów i udziałw uroczystościach przygotowuje kierownik Zespołu i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich;
   
 5. Szczegółowe kompetencje i zasady działania organu samorządu członków Zespołu, sposób rekrutacji do Zespołu oraz prawa i obowiązki członków Zespołu określa odrębne zarządzenie Rektora.
   
 6. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.
   
 7. Zespół podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds.