Biuro ds. Promocji i Informacji

Budynek Oficyny Wydawniczej
ul. Polna 50, pok. 501, 601-604
00-644 Warszawa

tel. miejski: (22) 234 5725
tel. wew.: 5725
fax: (22) 234 5111
e-mail: promocjaSPAMFILTER@pw.edu.pl
www: http://promocja.pw.edu.pl

Symbol: BPI

Kod: 82130000

 1. Biuro ds. Promocji i Informacji – BPI – jest jednostką organizacyjna powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie promocji w zakresie rekrutacji oraz prowadzenie i udostępnianie baz informacyjnych PW. 
    
 2. Zakres działania Biura ds. Promocji i Informacji obejmuje:
  1. prowadzenie strony internetowej PW, w tym: redagowanie zamieszczanych tekstów, dbanie o rozwój serwisu oraz nadzór nad wyglądem strony;
  2. koordynację i nadzór nad serwisem internetowym jednostek organizacyjnych PW w zakresie dostosowania ich wyglądu do wyglądu głównej strony internetowej PW;
  3. opracowanie i zgłaszanie propozycji do strategii rozwoju PW w zakresie promocji i informacji;
  4. realizacja strategii promocyjno-informacyjnej PW oraz wskazywanie działań korzystnych dla rozwoju PW;
  5. opracowywanie, redagowanie i dystrybucja ogólnouczelnianych materiałów informacyjno-promocyjnych tj.: foldery, albumy, informatory, filmy - na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych;
  6. koordynowanie i nadzór nad wydawaniem materiałów informacyjno-promocyjnych przez jednostki PW;
  7. udzielanie informacji, w tym telefonicznie oraz drogą e-mailową;
  8. organizacja wycieczek dla szkół i interesariuszy spoza PW;
  9. zlecanie dystrybucji ogłoszeń w ramach systemu tablic i słupów informacyjnych;
  10. wspomaganie promocji PW w zakresie rekrutacji, a w szczególności współudział w organizowaniu Dni Otwartych oraz organizowanie spotkań z kandydatami na studia;
  11. współudział w organizowaniu Dnia Politechniki Warszawskiej;
  12. organizowanie oprawy promocyjnej (zdjęcia, materiały, prezentacje) podczas wizyt gości na Politechnice Warszawskiej finansowanych z funduszy jednostek organizacyjnych;
  13. systemową współpracę z mediami w zakresie rozpowszechniania informacji na temat osiągnięć, wydarzeń, oferty dydaktycznej i innych aktywności PW;
  14. prowadzenie Bazy Platformy Ekspertów PW;
  15. podejmowanie wszelkiej działalności mającej na celu promocję PW, w tym kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, a w szczególności opracowanie zaleceń dotyczących kontaktowania się z mediami;
  16. podejmowanie działań mających na celu zbudowanie silnej marki Politechniki Warszawskiej;
  17. koordynację imprez organizowanych w PW, w tym: jubileusze, koncerty, wystawy, festiwale, targi, konkursy, turnieje oraz zapewnienie oprawy promocyjnej, tj. zaproszenia, materiały informacyjne, nagłośnienie w mediach, finansowanych z funduszy jednostek organizacyjnych;
  18. opracowywanie analiz i gormadzenie danych w zakresie rankingów;
  19. współpracę z jednostkami Politechniki Warszawskiej, Radą Studentów PW, Samorządem Doktorantów, kołami naukowymi, Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół PW oraz innymi organizacjami działającymi na terenie PW w zakresie promocji i informacji.
     
 3. Biuro ds. Promocji i Informacji podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.