Biuro Spraw Studenckich

Gmach Biurowy,

Noakowskiego 18/20, kl.A pok. 212

tel. miejski: 22 234 64 78
tel. wew.: 6478
fax: 22 628 60 04

Symbol: BSS

Kod: 8216

 1. Biuro Spraw Studenckich – BSS – jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania niżej wymienionych spraw studenckich i spraw doktorantów PW. 
    
 2. Zakres działania Biura Spraw Studenckich obejmuje: 
  1. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie obowiązujących przepisów w obszarze działalności Biura; 
  2. inicjowanie i merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie objętym pracą Biura; 
  3. inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw studenckich i spraw socjalnych doktorantów, w tym zmian w przepisach; 
  4. działania w zakresie poradnictwa psychologicznego pomocy psychoterapeutycznej studentów i doktorantów; 
  5. obsługę procesu wydatkowania środków z :  
   1. Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w zakresie Funduszu Odwoławczego, 
   2. Funduszu Kulturalno-Wychowawczego dla Studentów i Doktorantów, 
   3. Własnego Funduszu Stypendialnego, 
   4. Dotacji na zadania związane z kształceniem studentów i doktorantów niepełnosprawnych; 
  6. sporządzanie planu przychodów i wydatków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w części dotyczącej stypendiów;
  7. udział w procesie corocznego podziału środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne PW; 
  8. koordynację procesu przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów PW; 
  9. nadzór merytoryczny nad programem komputerowym „Stypendia”, do obsługi stypendiów przyznawanych w PW w zakresie działań Biura; 
  10. obsługę administracyjną stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego; 
  11. obsługę administracyjną refundacji stypendium Rządu Polskiego dla studentów – cudzoziemców; 
  12. obsługę administracyjną stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego; 
  13. współpracę z Samorządem Studentów w zakresie pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych przez Samorząd spraw socjalnych studentów oraz spraw dyscyplinarnych; 
  14. prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich i socjalnych doktorantów; 
  15. współpracę z Zespołem Rektora ds. Walki z Uzależnieniami w zakresie działań podejmowanych na rzecz studentów; 
  16. współpracę z Zespołem Rektora PW ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań podejmowanych na rzecz studentów; 
  17. nadzór administracyjny spraw dotyczących osób niepełnosprawnych na uczelni; 
  18. obsługę administracyjno-biurową Biura Samorządu Studentów, komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów; 
  19. przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu sprawozdań i materiałów dla celów sprawozdawczych Uczelni, w zakresie działań Biura; 
  20. koordynowanie procesu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów Uczelni; 
  21. kontrolę i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich; 
  22. obsługę finansową działalności Schroniska Studenckiego „Koliba”; 
  23. współpracę z odpowiednimi jednostkami PW w zakresie remontów i bieżących konserwacji w Schronisku studenckim „Koliba”.
    
 3. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Biura Spraw Studenckich są: 
  1. Schronisko Studenckie „Koliba”, którego działalność finansowana jest ze środków przeznaczonych na działalność kulturalno wychowawczą studentów; 
  2. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, do której zakresu zadań należy:
   1. obsługa administracyjna dotacji przeznaczonych na kształcenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, 
   2. pozyskiwanie informacji o niepełnosprawnych pracownikach, studentach i doktorantach, w celu usprawniania obiegu dokumentów i informacji przeznaczonych dla tej grupy osób, 
   3. inicjowanie działań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych, 
   4. wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych kandydatów na studia, 
   5. uczestnictwo w przygotowaniu przez Uczelnię wniosków o środki finansowe z PFRON oraz innych źródeł, 
   6. udział w procesie zakupu sprzętu wspomagającego naukę osób niepełnosprawnych, 
   7. nadzór nad wypożyczalnią specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych, 
   8. prawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją prac adaptacyjnych dotyczących obiektów i pomieszczeń Uczelni, mających na celu ich dostosowanie do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, 
   9. uczestnictwo w kampanii reklamowej zachęcającej niepełnosprawnych kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, 
   10. nadzór i koordynacja badań ankietowych wśród osób niepełnosprawnych w PW, 
   11. przygotowywanie informacji o ofercie Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych, 
   12. inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
   13. organizowanie międzyuczelnianych konferencji poświęconych wymianie doświadczeń w edukacji akademickiej osób niepełnosprawnych, 
   14. przygotowywanie dla Władz Uczelni informacji i sprawozdań dotyczących obszaru działalności Sekcji, 
   15. współpraca z jednostkami Uczelni w celu poszerzenia oferty dedykowanej osobom niepełnosprawnym, 
   16. podejmowanie dodatkowych zadań powierzonych przez Prorektora ds. Studenckich w zakresie zadań Sekcji. 
      
 4. Biuro Spraw Studenckich podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.