Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

Gmach Chemii

Noakowskiego 3, pok 101

tel. wew.: 7331
fax: 22 825 9331

Symbol: ULBŚ

Kod: 80400000

 1. Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych – ULBŚ – jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy i nauczania oraz badań zanieczyszczeń chemicznych powietrza w budynkach a także pomiarów imisji gazów. 
   
 2. Prowadzi działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej lub na zlecenie podmiotów spoza Uczelni.
   
 3. Zakres zadań Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych, zwanego dalej Laboratorium, obejmuje:
   1. wykonywanie badań zanieczyszczeń chemicznych powietrza;
     
   2. wykonywanie badań zanieczyszczeń pyłowych powietrza;
     
   3. wykonywanie badań wibroakustycznych;
     
   4. wykonywanie pomiarów i ocena prawidłowości oświetlenia;
     
   5. wykonywanie pomiarów i ocena skuteczności wentylacji mechanicznej;
     
   6. wykonywanie pomiarów mikroklimatu i wydatku energetycznego; 
     
   7. prowadzenie doradztwa oraz opracowywanie ekspertyz w dziedzinie toksykologii oraz oceny zdrowia;
     
   8. wykonywanie innych badań.
     
 4. Laboratorium działa zgodnie z systemem zarządzania potwierdzonym certyfikatem akredytacji nr AB 368 Polskiego Centrum Akredytacji.
   
 5. Laboratorium wykonuje badania i pomiary na podstawie pisemnego zlecenia wystawionego przez jednostkę organizacyjną Politechniki Warszawskiej lub zleceniodawcę spoza Uczelni. 
   
 6. Przychody i koszty działalności Laboratorium są rozliczane w ramach kosztów ogólnych Uczelni. 
   
 7. Środki przyznane na działalność Laboratorium są określone w rocznym planie rzeczowo-finansowym, który zatwierdza Kanclerz. 
   
 8. Laboratorium rozlicza się z jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej za wykonane badania i pomiary po kosztach własnych usługi.
   
 9. Za usługi świadczone przez Laboratorium na rzecz podmiotów spoza Uczelni pobierane są opłaty umowne.
   
 10. Księgowość Laboratorium prowadzi pełnomocnik kwestora. 
   
 11. Laboratorium podlega kanclerzowi.