Samodzielne stanowisko ds. umów na roboty budowlane

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20 kl. A-B. p. 120

tel. wew.: 6061

Symbol: RBU

Kod: 80920000

 1. Samodzielne stanowisko ds. umów na roboty budowlane - RBU- jest samodzielnym stanowiskiem pracy właściwym do przygotowywania projektów umów na roboty budowlane.
 2. Zakres zadań na Samodzielnym stanowisku ds. umów na roboty budowlane obejmuje:
  1. przygotowywanie projektów Istotnych Postanowień Umów (IPU) w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ich umów końcowych na inwestycje i remonty realizowane przez kanclerza PW;
  2. konsultowanie projektów IPU i ich umów końcowych z Działem Przygotowania Inwestycji i Remontów, Działem Nadzoru Inwestorskiego, Działem Zamówień Publicznych i Kwestorem PW;
  3. merytoryczny współudział w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych PW w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW;
  4. współpraca z Działem Zamówień Publicznych, Działem Przygotowania Inwestycji i Remontów, Działem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie opracowywania dokumentacji w procesie inwestycyjnym;
  5. przygotowywanie kanclerzowi i jego zastępcom interpretacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego;
  6. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w PW.
 3. Samodzielne Stanowisko ds. umów na roboty budowlane podlega kanclerzowi.