Logowanie

Dział Socjalny


symbol: DSOC    kod: 80040000
 

 1. Dział Socjalny – DSoc – jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i realizowania działalności socjalnej w Uczelni.
   
 2. Zakres działania Działu Socjalnego obejmuje:

  1. realizację zadań wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

   1. przygotowywanie wstępnych projektów preliminarzy oraz propozycji podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności,
   2. opracowywanie i przygotowywanie druków właściwych w procesie przyznawania świadczeń socjalnych,
   3. rejestrowanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych, wstępne sprawdzenie uprawnień do świadczeń oraz ustalenie wysokości dofinansowania,
   4. sporządzanie list wypłat świadczeń socjalnych i przekazywanie do Kwestury w celu ich realizacji,
   5. realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe, w tym przygotowywanie umów pożyczek,
   6. ewidencja świadczeń socjalnych,
   7. prowadzenie kartoteki emerytów i rencistów oraz wystawianie i wydawanie legitymacji emeryta,
   8. sprzedaż skierowań do zakładowych obiektów socjalnych,
   9. organizowanie wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,
   10. sporządzanie dla kierownictwa Uczelni oraz organizacji związkowych analiz i sprawozdań z wykonywania preliminarza ZFŚS, oraz zrealizowanych świadczeń socjalnych;
     
  2. udział w prowadzeniu Klubu Seniora;
  3. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań oraz nadzór nad działalnością zakładowych obiektów socjalnych w Grybowie, Sarbinowie,Ubliku i Wildze;
  4. sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym raportów kasowych, bankowych oraz list płac zakładowych obiektów socjalnych;
  5. uzgadnianie kont Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zakładowych obiektów socjalnych;
  6. wydawanie dla jednostek organizacyjnych, biletów jednorazowych na przejazdy służbowe pracowników;
  7. obsługa posiedzeń Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  8. merytoryczny udział w przygotowywaniu projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego zmian oraz innych aktów wewnętrznych z zakresu pracy Działu;
  9. udział w pracach zespołów i komisji rektorskich dotyczących spraw socjalnych.
    
 3. W skład Działu Socjalnego wchodzą następujące komórki organizacyjne będące zakładowymi obiektami socjalnymi:

  1. Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Grybowie;
  2. Ośrodek Wypoczynkowy w Sarbinowie;
  3. Ośrodek Wypoczynkowy w Ubliku;
  4. Ośrodek Wypoczynkowy w Wildze;
  5. Przedszkole Politechniki Warszawskiej.
    
 4. Działalność zakładowych obiektów socjalnych określonych w ust. 3 finansowana jest z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz może być dofinansowywana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z zachowaniem reguły, że koszty bieżące powinny być równoważone przychodami z ich działalności.
   
 5. Dział Socjalny podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. ogólnych.